Skip til hoved indholdet
  Hjem Job hos os

Job hos os

Studerende og nye medarbejdere.

I Lindetræet er børnene i fokus. Vi arbejder med læringsmiljøer, legezoner, børnestyret leg og bevægelse. Vi ser børnefællesskabet som en væsentlig del af børnenes hverdag i institutionen. At kunne lege, at få venner og danne relationer er afgørende for barnets deltagelse i de sociale relationer, der opstår i løbet af en dag.

Hos os har alle børn talent og ressourcer, og vi har høje ambitioner for alle børn. Det afspejler sig i vores møde med det enkelte barn og vores samtaler om børnene.

 

Job hos os – Studerende og nye medarbejdere

Du har lyst til at få erfaring med læring gennem leg og sproglig udvikling. Som vores nye kollega har du ambitioner, er nysgerrig på jobbet, anerkendende og inkluderende i din tilgang til børn, til forældre og til kollegaer. Du kan understøtte børnenes sproglige udvikling, og du kan samarbejde med Lindetræets tværfaglige samarbejdspartnere.

Vi kan tilbyde:

 • En daginstitution med aktive børn, forældre og personale.
 • Gode rammer ude og inde.
 • En personalegruppe i løbende udvikling.
 • Et hus med humor og rummelighed.
 • En børnegruppe fra mange forskellige nationaliteter.
 • En pædagogik der vægter leg, nærvær og tryghed højt.
 • En pædagogik der ser muligheder, i stedet for begrænsninger.
 • Et åbent hus med åbne døre, og samarbejde på tværs af stuerne.

Vi forventer, at du:

 • Har respekt og forståelse for den professionelle tilgang til den pædagogiske praksis.
 • I samarbejde med kollegaer og den pædagogiske leder tilegner dig viden om børns udvikling.
 • Tør bidrage til fornyelse af kultur og pædagogik.
 • Er ansvarsfuld, stabil og i besiddelse af godt humør.
 • Er forandringsparat, udviklingsorienteret, kreativ og nysgerrig.
 • Kan indgå i et positivt og respektfuldt samarbejde.
 • Investerer i et åbent og tæt forældresamarbejde båret af gensidig respekt.
 • Optræder empatisk og åben i dit relations arbejde.
 • Er glad for naturen og sætter pris på udeliv.
 • Er klar over at et godt personale samarbejde er grundstenen til en god institution.
 • Er fortrolig med brugen af iPad og computer.
 • Er klar og velformuleret i både skrift og tale. 

Læs mere om os

Lindetræet har lavet en udførlig personalehåndbog, som udleveres til nye medarbejdere.

Ønskes der yderligere information, kan der rettes henvendelse til Lindetræets pædagogiske leder.

Praktikstedets formål - jævnfør lovgrundlag

Dagtilbudsloven:

 1. Fremme børns og unges trivsel, udvikling og læring gennem dag-, fritids- og klubtilbud samt andre socialpædagogiske fritidstilbud.

 2. Give familien fleksibilitet og valgmuligheder med hensyn til forskellige typer af tilbud og tilskud, så familien så vidt muligt kan tilrettelægge familie- og arbejdsliv efter familiens behov og ønsker

 3. Forebygge negativ social arv og eksklusion, ved at de pædagogiske tilbud er en integreret del af både kommunens samlede generelle tilbud til børn og unge og af den forebyggende og støttende indsats over for børn og unge med behov for en særlig indsats, herunder børn og unge med nedsat psykisk og fysisk funktionsevne, og

 4. skabe sammenhæng og kontinuitet mellem tilbuddene og gøre overgange mellem tilbuddene sammenhængende og alderssvarende udfordrende for børnene.

Kilde: Retsinformation

Beskrivelse af brugergruppen

Lindetræet er delt i to afdelinger, som ligger med en fysiskafstand af 700 meter. Begge afdelinger er integrerede daginstitutioner inden for normalområdet med børn i alderen 0-6 år.

Afdeling 1 består af tre vuggestuestuer og tre børnehavegrupper. Der er en stor dejlig legeplads, som vi bruger hver dag.

Afdeling 2 er et mindre hus, som har 2 vuggestuestuer og en børnehavegrupper. Afdelingen har også en dejlig legeplads med frugtbuske og mange små kroge.

Vi ligger tæt på City2 og offentlig transport.

Antal børn/unge/voksne

 • Afdeling 1:
  I vuggestuen er der i alt 33 vuggestuebørn og tre voksne på hver stue, og 63 børnehavebørn fordelt på de tre stuer med tre voksne på hver stue.
 • Afdeling 2:
  De to vuggestuegrupper er normeret til 11 børn på hver stue og tre voksne, børnehavestuen har 24 børn og tre voksne samt en studerende (i perioder).

Aldersgruppe

0-6 år.

Arbejdsmetoder

Der arbejdes i Høje Taastrup Kommune med ICDP, SP-handleplaner, Hjernen & Hjertet (Sprogtrapper, Sprogvurderinger, Dialog og Fokuspunkter), og udviklingsrejsen 21’centery skills.

Lindetræet er en institution, hvor der er plads til forskelligheder, og hvor man bliver set og hørt med respekt. Børnene skal opleve sig som værdifulde deltagere i et socialt og kulturelt fællesskab.

I Lindetræet samarbejder vi med forældrene om deres barns udvikling, så barnet støttes og udvikles mest muligt under hensyntagen til barnets specifikke behov. Vi tager hensyn til, at alle børn er forskellige både personlighedsmæssigt og udviklingsmæssigt. For at alle børn kan være aktive deltagere i fællesskabet, er vi bevidste om at være inkluderende i vores praksis og dermed skabe differentierede fællesskaber, således at intet barn ekskluderes på grund af dets særlige behov.

Læringsmiljøet skabes ved at bruge mulighederne i dagligdagen - et levende miljø, hvor der både er plads til glæde, sjov og ballade - og situationer, hvor man kan blive sur og ked af det. Det er helt afgørende, at vores læringsmiljøer og aktiviteter virker energigivende og er praktisk anvendelige. Det bidrager til, at der kommer mere liv i institutionen, mere trivsel blandt voksne og børn og større mangfoldighed og sammenhæng i pædagogikken.

Fysiske rammer; ude og inde

Lindetræet er en nyere institution fra 2015, som blandt andet sikrer et sundt indeklima. Vi har store lyse lokaler med højt til loftet og masser af plads, hvor vi forsøger at skabe rum i rummene, og hvor børnene har mulighed for at fordele sig og fordybe sig, for eksempelvis ved aktiviteter og spisning. Vi har legetøj til konstruktionslege, biler, bøger, legekøkken, udklædning samt materialer til det mere kreative, som blandt andet perler, tegne/male og klippe/klistre.

Ansatte

Vi er 22 ansatte i Lindetræet afdeling 1, som er fordelt på 20 medarbejdere, og en køkkenfaglig medarbejder.

I afdeling 2 er der 9 faste medarbejdere og en køkkenfaglig medarbejder.

Lederen fordeler sig fysisk imellem de to huse, med cirka en halv dag i hvert hus.

Uddannelsesplan for 1. praktikperiode

Vi arbejder ud fra Dagtilbudslovens formålsparagraffer, og det er derfor vigtigt, at den studerende bliver bekendt med dette gennem denne praktikperiode. På en vejledningsgang vil vejlederen og den studerende tale om, hvilket lovgrundlag man som daginstitution er forpligtet til at arbejde ud fra.

Da vi er i gang med at udarbejde og implementere den ny styrkede læreplan i institutionen, vil den studerende få indblik i, hvordan den nye styrkede læreplan adskiller sig fra de læreplaner, der blev indført i 2004.

Den studerende får mulighed for at øve sig i at forstå og forholde sig til praktikstedets opgaver og funktion i samfundet, og særligt indblik i hvordan vi i Høje-Taastrup Kommune arbejder med ICDP og den pædagogiske opgave.

Den studerende skal deltage i planlægning af forskellige aktiviteter indenfor de beskrevne mål for den enkelte praktikperiode, og reflektere og evaluere på processen efterfølgende. Vi planlægger og tilrettelægger pædagogiske aktiviteter og forløb på personalemøder og stuemøder, som den studerende også vil få mulighed for at deltage i.

Den studerende skal støtte, hjælpe og deltage i børnenes lege og aktiviteter sammen med det øvrige personale.

Den studerende skal øve sig i at anvende elektroniske kommunikationssystemer både til dokumentation og til at søge information.

Den studerende skal deltage og bidrage til dialogen om det enkelte barns udvikling og udvikling af praktikstedets praksis. Det gøres blandt andet ved at deltage aktivt i stuemøder og personalemøder, men også i en løbende dialog med vejlederen i dagligdagen.

Den studerende skal stifte bekendtskab til institutionens former for planlægning, samt evalueringsmodeller.

Den studerende skal sætte sig ind i institutionens mad og måltidspolitik.

Den studerende skal ligeledes sætte sig ind i institutions hygiejnepolitik.

Derudover skal den studerende læse Lindetræets personale håndbog.

Anbefalet litteratur i 1. praktik

 • ”ICDP-folder fra Høje-Taastrup Kommune”
 • ”Sprogets milepæle ” af Helle Bylander og Trine Krogh.
 • ”Kom ind i legen” af Kristina Avenstrup og Sine Hudecek.

Praktikvejledning i 1. praktikperiode

Der tilbydes 30-60 minutters vejledning en gang om ugen eller efter behov, hvor den studerende og vejlederen går fra. Vejledningen tager udgangspunkt i en fastlagt dagsorden, som den studerende har ansvaret for at skrive og have klar senest to dage før vejledningen.

På dagsordenen er der faste punkter:

 • Hvordan går det i praktikken?

 • Hvordan går det med arbejdet med den studerende plan for praktikken?

 • Refleksioner/undringer, som den studerende har brug for sparring omkring.

Udover de faste punkter, har den studerende mulighed for selv at tilføje punkter på dagsordenen.

Den studerende skal øve sig på at skrive referat for hver vejledning, og på den måde være med til at dokumentere læringsudbyttet i praktikken. Derudover foregår der også løbende vejledning i dagligdagen, hvor den studerende altid har mulighed for at spørge og undre sig.

Den studerendes portfolio inddrages ved hver vejledningsgang, hvor den studerende har til opgave at fremlægge, hvordan det går med at få lavet portfolien.

Uddannelsesplan for 2. praktikperiode

I Lindetræet arbejder vi i dagligdagen med aktiviteter, som planlægges på baggrund af, hvad vores børnegruppe er optagede af og deres behov.

Den studerende får indblik i praktikstedets planlægning af pædagogiske aktiviteter og projektperioder ved at deltage i stuemøder og personalemøder, og ved selv at stå for at tilrettelægge, planlægge og evaluere mindst ét forløb eller én aktivitet i løbet af praktikperioden.

Vi arbejder på at skabe de bedste forudsætninger for, at alle børn bliver en del af fællesskabet, og får en følelse af at deres bidrag til dette er betydningsfuldt. 

Den studerende skal være med til at støtte børnene i deres sociale relationer til de andre børn ved at sætte ord på og italesætte deres handlinger i samspillet med andre. Den studerende skal være nærværende og rolig i sin tilgang til børnene, og være opmærksom på at være en god rollemodel, der guider og vejleder, når der er behov for det.

I vores kommunikation med børnene har vi fokus at skabe en anerkendende og udvekslende dialog med barnet, hvilket den studerende skal sætte sig ind i og afprøve.

Vi vægter et godt forældresamarbejde, og arbejder på at skabe en god dialog med alle forældre. Den studerende skal arbejde på at synliggøre sig selv overfor forældrene, hvilket blandt andet indebærer at hilse på og præsentere sig selv i opstartsperioden af praktikken.

Den studerende skal læse relevant litteratur om leg, legetøj og legekulturer, og om at rammesætte børns leg, og selv koble teorien herfra til at være med til at rammesætte børnenes leg. I forbindelse med dette skal den studerende gøre sig observationer i forhold til børnenes leg, som vil blive taget op på en vejledningsgang.

Musik og rytmik indgår ofte i vores samlingssituationer, og ved at deltage aktivt i dem, vil den studerende opnå kendskab til, hvordan man kan bruge musik til at understøtte flere forskellige kompetencer hos børnene, blandt andet. sproget, kropsbevidstheden og  de sociale relationer. 

Vi tænker æstetik ind, når vi indretter vores stuer, og vi arbejder på at lave ”rum” i rummene. Vores indretning tager udgangspunkt i at skabe læringsmiljøer for børnene, der er dynamiske og følger det, vi ser at børnene er optagede af. Den studerende skal reflektere og spørge ind til, hvordan institutionen er indrettet, og eventuelt  forsøge selv at være med til at planlægge og implementere ændringer til indretninger ud fra observationer af, hvad der optager børnegruppen.

Den studerende skal sættes sig ind i institutionens mad og måltidpolitik, som er beskrevet i Lindetræets personalehåndbog. Den studerende skal selv byde ind med tiltag til, hvordan man kan arbejde sundhedsfremmende med børn i dagtilbud.

Den studerende skal ligeledes sætte sig ind i institutions hygiejne- og arbejdsmiljøpolitik. 
Den studerende skal også her læse Lindetræets personalehåndbog.

Anbefalet litteratur i 2. praktikperiode

 • ”Leg der styrker motorikken” af Vibeke Winter.
 • ”Dit barns sprog” af Helle Bylander og Trine Krogh.
 • ”Sprogets milepæle ” af Helle Bylander og Trine Krogh.
 • ”Kom ind i legen” af Kristina Avenstrup og Sine Hudecek.
 •  ”Master for ny styrket læreplan”
 • ”ICDP-folder fra Høje-Taastrup Kommune”

Praktikvejledning i 2. praktikperiode

Der tilbydes 30-60 minutters vejledning en gang om ugen eller efter behov, hvor den studerende og vejlederen går fra. Vejledningen tager udgangspunkt i en fastlagt dagsorden, som den studerende har ansvaret for at skrive og have klar senest to dage før vejledningen.

På dagsordenen er der faste punkter:

 • Hvordan går det i praktikken?

 • Hvordan går det med arbejdet med den studerende plan for praktikken?

 • Refleksioner/undringer, som den studerende har brug for sparring omkring.

Udover de faste punkter, har den studerende mulighed for selv at tilføje punkter på dagsordenen.

Den studerende skal øve sig på at skrive referat for hver vejledning, og på den måde være med til at dokumentere læringsudbyttet i praktikken. Derudover foregår der også løbende vejledning i dagligdagen, hvor den studerende altid har mulighed for at spørge og undre sig.

Den studerendes portfolio inddrages ved hver vejledningsgang, hvor den studerende har til opgave at fremlægge, hvordan det går med at få lavet portfolien.

Uddannelsesplan for 3. praktikperiode

Praktikstedet er med til at give den studerende kendskab til lokalområdet og de familier, der bor her. 

Den studerende får indblik i, hvordan institutionen fungerer som organisation, herunder blandt andet traditioner, visioner, målsætninger, børnesyn og læreplansarbejde. Den studerende opnår kendskab til, hvordan vi som institution organiserer os samt vores mødekultur, heriblandt ved at prøve at være med til personalemøder stuemøder, klyngebestyrelsesmøder og forældresamtaler.

Den studerende vil få indblik i, hvordan vi som institution arbejder med børnemiljøet, og tilgår dette med en undrende og nysgerrig tilgang. Den studerende vil få udleveret forskelligt materiale omkring dette, ligesom det vil blive taget op på vejledningsmøderne.

Den studerende skal forholde sig til institutionens eksisterende praksis og komme med ideer i forhold til, hvordan man kan nytænke indholdet i dagligdagen for børnene. Dette punkt vil blive taget op på en vejledningsgang, hvor den studerende skal komme med et udkast til en køreplan i forhold til at få afprøvet og implementeret nytænkende tiltag. På en efterfølgende vejledning vil den studerende og vejlederen evaluere forløbet.

Den studerende skal tilegne sig viden om børnesyn og børneperspektiv (på Lindetræets hjemmeside). På en vejledningsgang bliver emnet omkring børnesyn taget op, herunder det paradigmeskift, der er sket i forhold til dette (gammel skuffe kontra ny skuffe).

Den studerende vil gennem denne praktikperiode få kendskab til, hvordan praktikstedet arbejder didaktisk, og hvilke redskaber der indgår i det pædagogiske arbejde. Praktikvejlederen vil introducere den studerende for Hjernen & Hjertet (sprogvurderinger, sprogtrapper, fokuspunkter, Dialog) samt mål- og udviklingsplaner. Den studerende skal øve sig på at anvende disse værktøjer.

Anbefalet litteratur i 3. praktikperiode

 • ”Leg der styrker motorikken” af Vibeke Winter.
 • ”Dit barns sprog” af Helle Bylander og Trine Krogh.
 • ”Sprogets milepæle ” af Helle Bylander og Trine Krogh.”
 • Kom ind i legen” af Kristina Avenstrup og Sine Hudecek.
 • ”Master for ny styrket læreplan”
 • ”ICDP-folder fra Høje-Taastrup Kommune”

Praktikvejledning i 3. praktikperiode

Der tilbydes 30-60 minutters vejledning en gang om ugen eller efter behov, hvor den studerende og vejlederen går fra. Vejledningen tager udgangspunkt i en fastlagt dagsorden, som den studerende har ansvaret for at skrive og have klar senest to dage før vejledningen.

På dagsordenen er der faste punkter:

 • Hvordan går det i praktikken?

 • Hvordan går det med arbejdet med den studerende plan for praktikken?

 • Refleksioner/undringer, som den studerende har brug for sparring omkring.

Udover de faste punkter, har den studerende mulighed for selv at tilføje punkter på dagsordenen.

Den studerende skal øve sig på at skrive referat for hver vejledning, og på den måde være med til at dokumentere læringsudbyttet i praktikken. Derudover foregår der også løbende vejledning i dagligdagen, hvor den studerende altid har mulighed for at spørge og undre sig.

Den studerendes portfolio inddrages ved hver vejledningsgang, hvor den studerende har til opgave at fremlægge, hvordan det går med at få lavet portfolien.

Ledige stillinger bliver opslået på Høje-Taastrup Kommunes hjemmeside. Ansøgninger skal søges digitalt via kommunens hjemmeside.

Se ledige stillinger

Daginstitution Lindetræet

Afdeling 1
Lindehaven 3
2630 Taastrup

Telefon: 43 35 31 40

Afdeling 2
Lindevangshusene 65
2630 Taastrup

Telefon: 43 35 33 10

Pædagogisk leder:
Annitta Bennekow
E-mail: annittabe@htk.dk

Klyngeleder: Lisbet Mathiesen
E-mail: LisbetMa@htk.dk

Mandag - fredag:
Klokken 06.15 - 16.45

Lukkedage